Vad gör enzymer?

Publicerades: 13 Oct 2010, 14:55

Hallå där...

...Karin Engström, doktorand vid institutionen för organisk kemi som nyligen presentade sin licentiatavhandling om enzymselektivititet vid kemiska reaktioner, värdefullt för bland annat läkemedelsframställning.

Dela artikeln

karin-hall-dr.pngVad gör enzymer?
  – Enzymer är naturens egna katalysatorer som även finns i människokroppen. Bland annat är det de som bryter ner alkoholen i kroppen. De påskyndar en kemisk reaktion som annars skulle ha tagit mycket längre tid. Det är tack vare enzymer som många kemiska reaktioner är möjliga.

Hur funkar enzymer?
  – Många molekylföreningar i naturen förekommer som spegelbilder, alltså en högervriden och en vänstervriden förening. De är nästan identiska förutom att en gren sitter på höger eller vänster sida. De har annars samma egenskaper förutom att de vrider ljus åt olika håll. Enzymer har enantioselektivitet vilket innebär att de ser skillnad på dessa spegelbilder och kan välja att bara använda ena formen i en reaktion.

Varför är det viktigt med denna selektivitet?
  – Inom läkemedelsproduktion och många andra kemiska processer vill man kunna producera enbart den ena spegelbildsformen. De två formerna kan ge olika reaktioner i kroppen, och därför består många läkemedel av endast den ena formen.

Hur går ni till väga?
  – Vi har en datamodell av hur vårt enzym ser ut och var substratet binder till enzymet. Med hjälp av modellen väljer vi ut olika positioner i genen, där vi gör mutationer. Vi tar bort några aminosyror och ersätter dem med andra och tar på så sätt fram nya varianter som vi tittar på. Med hjälp av ett screeningssystem hittar vi de varianter som har bättre selektivitet än det ursprungliga enzymet.

Vilken nytta har man av er forskning?
  – Om man kan ge bara den ena spegelbildsformen av ett läkemedel räcker det med att ha hälften så stor dos vilket ger färre biverkningar och mindre belastning på levern. För att kunna göra det gäller det att det finns effektiva metoder för att framställa bara den ena formen. Därför är det viktigt att utveckla selektiva enzymer som kan användas i framställningen av läkemedel.

!

Om avhandlingen

Karin Engströms licentiatavhandling Protein engineering of enzymes for improved enantioselectivity and application of engineered enzymes in organic synthesis kom ut i mars i år.

Kommentera